LA001-Package Burasari Heritge Luang Prabang 3D2N
เริ่มต้นที่ THB 13,900.-

สะบายดี หลวงพระบาง

Package Burasari Heritage Luang Prabang 3 วัน 2 คืน

เดินทางโดยสายการบิน บางกอก แอร์เวย์

ระยะเวลาการจอง : ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2562

ระยะเวลาเข้าพัก : ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2562

ราคาเริ่มต้น 13,900บาท/ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน


 

 

 

รายละเอียดแพ็คเกจ

 • กรุงเทพมหานครฯ – สนามบินหลวงพระบาง – เดินทางสู่โรงแรม

  08.00 น.       เช็คอินท์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ F สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) ตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งก่อนออกเดินทาง

  09.55 น.       ออกเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยเที่ยวบิน PG941 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

  **ผู้เดินทางทุกท่านสามารถใช้บริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ได้บริเวณชั้น 3 ก่อนเวลา BOADING TIME**

  12.05 น.       ถึงสนามบินหลวงพระบาง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นำท่านสู่ที่พัก (PRIVATE TRANSFER โดยรถของโรงแรม) เวลาท้องถิ่นที่ประเทศลาว เป็นเวลาเดียวกันกับประเทศไทย

  โรงแรม 4ดาว พักที่ BURASARI HERITAGE LUANG PRABANG

 • อิสระตามอัธยาศัย หรือ ชมรอบเมือง

  เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (SET MENU)

  หลังจากนั้นให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะชมรอบเมืองหลวงพระบาง

  รายละเอียดที่พัก

  ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำคาน รายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่่งทั้งหมดนั้นสามารถเดินไปได้เพียงไม่เกิน 15 นาที เช่น พระธาตุภูสี หอพระบาง และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง เพื่อให้แขกที่มาพักสดชื่นและได้รับบรรยากาศที่ผ่อนคลายของหลวงพระบาง ห้องพักทุกห้องจึงประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตกแต่งตามสไลต์ลาวด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้และไม้แกะสลัก สำหรับผู้ที่เดินทางมาทำธุรกิจและต้องการวันพักผ่อนสบายๆ บุราสารี เฮอริเทจ หลวงพระบาง มีบริการรับส่งจากสถานที่ประชุม รวมถึงการจัดห้องประชุมส่วนตัวให้เป็นพิเศษภายในโรงแรม สำหรับผู้มีรสนิยมในการรับประทานอาหารสูงจะต้องพึงพอใจกับทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารตะวันตกโดยพ่อครัวแม่ครัวท้องถิ่นและต่างชาติ สัมผัสบรรยากาศการพักตามสไตล์พื้นเมืองลาวในดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครและคุณจะประทับใจกับ บุราสารี เฮอริเทจ หลวงพระบาง

  **ผู้เดินทางทุกท่านสามารถใช้บริการจักรยานให้บริการฟรีสำหรับผู้เข้าพักที่ บุราสารี เฮอริเทจ หลวงพระบาง**

  **อาหารมื้อกลางวันและเย็น ให้ทุกท่านได้อิสระตามอัธยาศัย**

  โรงแรม 4ดาว พักที่ BURASARI HERITAGE LUANG PRABANG

 • สนามบินหลวงพระบาง – กรุงเทพมหานครฯ

  เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (SET MENU)

  **รถจะมารับลูกค้าที่โรงแรม กรุณาพร้อมกันที่ล็อบบี้** (PRIVATE TRANSFER โดยรถของโรงแรม)

  14.30 น.       ออกเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง ตามเวลานัดหมาย

  17.30 น.       ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ PG946 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

  19.35 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

BURASARI HERITAGE LUANG PRABANG

3วัน 2 คืน

***เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2562 ***

อัตราค่าบริการ (บาท) ราคาเริ่มต้น
ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 13,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000

 **ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง

แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ

และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 05 เมษายน 2562) **

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • ส่วนใหญ่โรงแรมที่หลวงพระบางจะค่อนข้างมีเตียงใหญ่ 1เตียงมากกว่าที่มี 2เตียงในห้อง กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพักเป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • ตั๋วเครื่องบินที่ใช้ในการทำราคาแพ็คเกตนี้เป็นตั๋วโปรโมรชั่นของสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดโดยสายการบินการบิน บางกอก แอร์เวย์ (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 กก.)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าภาษีในประเทศลาว
 • ค่าที่พักจำนวน 2 คืน (พักห้องคู่) รวมอาหารเช้า
 • ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ไป/กลับ สนามบินหลวงพระบาง – โรงแรม – สนามบินหลวงพระบาง

อัตรานี้ไม่รวมถึง

 • ค่าอาหารทุกมื้อและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

ตั๋วเครื่องบิน

 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระเงินกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หากน้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง (9.75 นิ้ว) + ยาว (21.5 นิ้ว) + สูง (18 นิ้ว)
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน