MY001-Chatrium Hotel Royal Lake Yangon พักหรู 5ดาว 3D2N
เริ่มต้นที่ THB 9,900.-

เดินทางโดยสายการบิน Myanmar National Airlines

ระยะเวลาการจอง 20 มีนาคม – 31 ตุลาคม 2562

ระยะเวลาเข้าพัก 20 มีนาคม – 31 ตุลาคม 2562

ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท/ท่าน  พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน


 

 

 

 

 

รายละเอียดแพ็คเกจ

 • กรุงเทพมหานครฯ – สนามบินย่างกุ้ง – เดินทางสู่โรงแรม (ไม่มีอาหาร)

  09.00 น.       เช็คอินท์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 เคาน์เตอร์ K สายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES (UB) ตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งก่อนออกเดินทาง

  11.00 น.       ออกเดินทางสู่ย่างกุ้ง สนามบินมิงกาลาดง ประเทศพม่าโดยเที่ยวบิน UB 020 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

  11.55 น.       ถึงสนามบินมิงกาลาดง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นำท่านสู่ที่พัก (PRIVATE TRANSFER โดยรถของโรงแรม) เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง

  พักที่             โรงแรม 5ดาว CHATRIUM HOTEL ROYAL LAKE YANGON

 • อิสระตามอัธยาศัย หรือ ชมรอบเมืองโดยบริการรถบัสของโรงแรม (อาหารเช้าและเย็น)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังจากนั้นให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะชมรอบเมืองย่างกุ้ง โดยทางโรงแรมมีบริการรถบัสพาชมเมือง

  • ยูเนี่ยน บิสเนส เซ็นเตอร์
  • เจดีย์ชเวดากอง
  • Prime Hill Business Center
  • ตลาดสก็อต
  • เซ็นเตอร์พอยท์ ทาวเวอร์
  • ซากุระ ทาวเวอร์
  • Aung San Stadium
  รถบัสโรงแรมมีบริการตั้งแต่ 08.00 น. – 18.00น.
  หมายเหตุ: วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รถของโรงแรมจะบริการเริ่มตั้งแต่ 10.00 น. – 18.00 น.
  กำหนดการเดินทางทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรของเมืองและอาจมีการ
  เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  **หลังจากเสร็จสิ้นนั่งรถชมเมืองแล้ว รถจะไปส่งลูกค้ากลับโรงแรมที่พัก**
  เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล)
  พักที่ โรงแรม 5ดาว CHATRIUM HOTEL ROYAL LAKE YANGON

 • ย่างกุ้ง – กรุงเทพมหานครฯ

  เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  **รถจะมารับลูกค้าที่โรงแรม กรุณาพร้อมกันที่ล็อบบี้** (PRIVATE TRANSFER โดยรถของโรงแรม)

  14.30 น.       ออกเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดง ตามเวลานัดหมาย

  17.25 น.       ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ UB017 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

  19.20 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

************************************************************

CHATRIUM HOTEL ROYAL LAKE YANGON

3วัน 2 คืน

***เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2562 ****

อัตราค่าบริการ (บาท) ราคาเริ่มต้น
ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 9,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562) **

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 1. ส่วนใหญ่โรงแรมที่พม่าจะค่อนข้างมีเตียงใหญ่ 1เตียงมากกว่าที่มี 2เตียงในห้อง กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 2. ตั๋วเครื่องบินที่ใช้ในการทำราคาแพ็คเกตนี้เป็นตั๋วโปรโมรชั่นของสายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 3. กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดโดยสายการบินการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน30 กก.)
 2. ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 3. ค่าภาษีในประเทศพม่า
 4. ค่าที่พักจำนวน 2 คืน (พักห้องคู่) รวมอาหารเช้า
 5. ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ไป/กลับ สนามบินย่างกุ้ง – โรงแรม – สนามบินย่างกุ้ง

อัตรานี้ไม่รวมถึง

 1. ค่าอาหารทุกมื้อ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 4. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

ตั๋วเครื่องบิน

 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระเงินกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 1. กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 2. วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 3. หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 1. สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หากน้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 2. สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง (9.75 นิ้ว) + ยาว (21.5 นิ้ว) + สูง (18 นิ้ว)
 3. กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

 1. ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 2. กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน