CN001-เซี๊ยะเหมิน ซัวเถา แต้จิ๋ว 5D4N
เริ่มต้นที่ THB 9,999.-

นมัสการศาลเจ้าพ่อเสือ ไต่ฮงกง ชมเมืองโบราณแต้จิ๋ว

ผ่านชมสะพานเซียงจื่อ นมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ที่ วัดไคหยวน

สัมผัสวิวถนนเรียบชายหาดที่เซี๊ยะเหมิน พักโรงแรม 4 ดาว

บินโดยสายการบิน Shenzhen Airline (ZH)


 

รายละเอียดแพ็คเกจ

 • กรุงเทพฯ – เซี๊ยะเหมิน – เข้าที่พัก

  14.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ

  ISLAND-U สายการบิน SHENZHEN AIRLINES (ZH)โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและที่นั่งก่อนออกเดินทาง

  16.15 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองฉวนโจว โดยเที่ยวบินที่ ZH 8012 // 16:15-20:20 (มีอาหารบริการบนเครื่อง)

  20.20 น. ถึงท่าอากาศยาน ฉวนโจว จิ้นเจียง เมืองฉวนโจ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง…นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยเหมิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 0 น. เป็นหัวเมืองสำคัญของมณฑลฝูเจี้ยน ไข่มุกแห่งท้องทะเล สัญลักษณ์ คือ นกกระยางขาว เป็นศูนย์กลางของการพาณิชย์หนึ่งในห้าเขตของจีน…นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  พักที่   XIANGLU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า http://www.xianglugrand.com/

 • เซี๊ยะเหมิน – เดินทางสู่ซัวเถา – เฮียงบูซัว – ไต่ฮงกง – ถนนคนเดินฮัวเฉียว – เข้าที่ทีพัก

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อ 1)

  …หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองซัวเถา จากนั้นนำท่าน เฮียงบู้ซัว ตั้งอยู่ที่อำเภอลู่เฟิง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้าของลัทธิเต๋าที่ใหญ่โต ให้ท่านได้นมัสการ ศาลเจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮียงบู้ซัวนี้แล้ว กลับมาก็จะประสบแต่ความสำเร็จทางด้านการค้าและทำธุรกิจ

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลไต่ฮงกง ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของเมืองเฉาหยาง แต่เดิมเป็นสุสานของ ซ่งไต่ฮงกงโจวซื่อ เป็นศาลเจ้าที่มาขอพรเรื่องสุขภาพ และเป็นแหล่งกำเนิดของปอเต๊กตึ้งในประเทศไทยมากมายตามอัธยาศัย

  เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ 2)

  …หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ นำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินฮัวเฉียว ที่มีซื้อผ้าและของพื้นเมืองให้ท่านเลือกซื้อ

  ได้เวลานัดหมายนำท่านรับประทานอาหารเย็น

  ค่ำ     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อ 3)

  พักที่   HAPPY HOTEL หรือเทียบเท่า http://www.happyhotelshantou.com/

 • ซัวเถา – เดินทางสู่เมืองแต้จิ๋ว – กำแพงเมืองโบราณ (กู่เฉิง) – วัดไคหยวน – ผ่านชมสะพานเซียงจื่อ – ชมเมืองโบราณแต้จิ๋ว – กลับเซี๊ยะเหมิน – ร้านชา – เข้าที่พัก

  เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อ 4)

  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองแต้จิ๋ว ตั้งอยู่ด้านเหนือของซัวเถา 30 กิโลเมตร เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่ง มีประวัติมา 2,000 กว่าปี จากนั้นนำท่าน ชมกำแพงเมืองโบราณ (กู่เฉิง) ซึ่งเป็นกำแพงที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต้จิ๋ว…จากนั้นนำท่านนมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ที่ วัดไคหยวน เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 687 เคยถูกไฟไหม้ไปหลายคราแต่ก็ได้รับการบูรณะให้กลับมามีสภาพคงเดิมทุกครั้ง

  ..จากนั้นนำท่าน ผ่านชม สะพานวัวคู่ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า เซียงจื่อเฉียว เป็นสะพานโบราณของจีน สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งปี ค.ศ. 1170 ใช้เวลาสร้าง 57 ปี สะพานยาว 515 เมตร

  เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ 5) ( พิเศษ !! เมนู อาหารแต้จิ๋ว)

  …จากนั้นนำท่านชมเมืองโบราณแต้จิ๋ว ชมสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมความเป็นอยู่ของคนแต้จิ๋วตั้งแต่สร้างเมืองจนถึงปัจจุบัน และถนนคนเดินไผฟางลู่ที่มีซุ้มประตูที่ระลึกของจอหงวนและขุนนางชาวแต้จิ๋วเรียงรายกันท่ามกลางอาคารโบราณกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของทั้งชาวจีนในประเทศและจีนโพ้นทะเล ทั้งเป็นจุดหมายของทัวร์ไทยที่พาชาวจีนกลับมาเยี่ยมเยือนถิ่นกำเนิดบรรพบุรุษ ร้านค้าทันสมัยและคาเฟ่ รวมถึงบูทีคโฮเทลซุกซ่อนอยู่ตามตรอกเก่าของแต้จิ๋วอย่างงดงาม

  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับเมืองเซี๊ยะเหมิน…จากนั้นนำท่านชิม ” ชาออู่หลง ” และชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ

  ค่ำ      รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อ 6)

  พักที่      XIANGLU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า http://www.xianglugrand.com/

 • เซี๊ยะเหมิน – วัดหนานผู่โถว – ถนนเรียบชายหาด – ร้านยา – ร้านหยก – เกาะกู่ลั่งยี่ – แวะชมถนนคนเดิน – หลงโถวลู่ – Sunlight Rock – ชมสวนสาธารณไป่ลูโจว (Bail Zhou Park)

  เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อ 7)

  หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ นำท่านเดินทางสู่ วัดหนานผู่โถว วัดสำคัญขนาดใหญ่ของเมืองเซี่ยะเหมิน เป็นวัดพุทธที่สร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์ถัง ภายในมีหอราชาสวรรค์ประดิษฐาน พระสังกัจจาย และ ราชาสวรรค์ 4 องค์ หอต้าสงป่าวเตี้ยน ประดิษฐานพระพุทธรูป 3 องค์ คือ พระพุทธเจ้าองค์ในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต ที่ฐานดอกบัวสลักเป็นเรื่องราวพุทธประวัติ และ การเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกของพระถังซำจั๋ง

  นำท่านชมทิวทัศน์อันสวยงามของชายหาดเซี่ยะเหมินจาก ถนนเรียบชายหาด หรือถนนหวนเต่า เป็นบริเวณที่ทำให้เห็นว่าเกาะเซี่ยะเหมินกับเกาะไต้หวันอยู่ใกล้กันมาก เพราะถ้ายืนอยู่บริเวณนี้สามมารถมองเห็นเกาไต้หวันได้เลย ถนนเรียบชายหาด เป็นถนนที่อยู่ติดกับชายทะเล เป็นถนนที่มีการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบ และปลอดภัยมาก โดยจะแบ่งเป็น 3 ช่องทางจราจร คือถนนสำหรับรถยนต์วิ่ง ถนนสำหรับจักรยาน และถนนสำหรับคนเดิน ทำไว้เพื่อให้ผู้คนทั่วไป และนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจ ชมวิวทิวทัศน์ความงามของชายหาดที่นี่ใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง 3,800 ล้านหยวน ถนนเรียบชายหาดเซียะเหมินเป็นบริเวณที่ทำให้เห็นว่าเกาะเซียะเหมินกับเกาะใต้หวันอยู่ใกล้กันมาก เพราะถ้ายืนอยู่บริเวณนี้สามารถมองเห็นเกาะไต้หวันได้เลย ปัจจุบันผู้คนทั่วไปและนักท่องเที่ยวจะแวะมาพักผ่อนหย่อนใจ และชมวิวทิวทัศน์ความงามของชายหาด ณ บริเวณนี้…

  นำท่านแวะ ชมศูนย์วิจัยยาจีน แหล่งแนะนำ สรรพคุณ ส่วนผสมมียาสมุนไพรจีนมากมายไม่ว่าจะเป็นยาครีม ฯลฯ หลายหลายให้ท่านได้เรียนรู้จากนั้นแวะ ร้านหยก ให้ท่านชมผลิตภัณฑ์หยกขึ้นชื่อ ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก ได้ตามอัธยาศัย

  เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ 8) (เมนูซีฟู๊ด)

  นำท่านเดินทางสู่ เกาะกู่ลั่งหวี่ ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเซี่ยเหมิน และเนื่องจากรอบๆเกาะนี้จะเกิดคลื่นซัดสาดกระทบก้อนหินริมหาดอยู่เป็นเนืองนิจ จึงก่อให้เกิดเป็นเสียงดังดั่งเสียงกลองชึ่งเป็นที่มาของชื่อเกาะแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งสถานกงสุลของประเทศต่างๆเช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยสถาปัตยกรรมตัวอาคารจะเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียน อีกทั้งทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีชายหาดและน้ำใสอันสวยงาม ผนวกกับปราศจากมลภาวะควันรถยนต์ที่ถูกจำกัดห้ามวิ่งบนเกาะ จึงทำให้อากาศของที่นี่บริสุทธิ์มากแห่งหนึ่ง

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหลงโถวลู่ เป็นถนนคนเดินที่อยู่บนเกาะ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย…นำท่านสู่ Sunlight Rock ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของเกาะ ตั้งอยู่บนเขาหัวมังกร (Tiger Head Hill) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของหาด เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก แสงอาทิตย์จะตกกระทบที่ก้อน หินดังกล่าว จึงเป็นที่มาของชื่อ Sunlight Rock

  ...จากนั้นนำท่านชมวิว ณ สวนสาธารณะไป๋ลูโจว ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่วิวทิวทัศน์ สวยงามมากที่หนึ่งของเซี๊ยะเหมิน ให้ท่านถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึก

  ค่ำ        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อ 9) (เมนูสุกี้กะทะร้อน)

  พักที่      XIANGLU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า http://www.xianglugrand.com/

 • เซี๊ยะเหมิน – แวะร้านผ้าไหม – เดินทางสู่สนามบินเซี๊ยะเหมิน – กลับกรุงเทพฯ

  เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อ 10)

  …หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ นำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ให้ท่านชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมขึ้นชื่อ ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก ได้ตามอัธยาศัย

  …หลังจากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินฉวนโจวกลับกรุงเทพฯ

  13.00 น.   เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ ZH 8011 / 13:00-15:15 (มีอาหารบริการบนเครื่อง)

  15.15 น.   ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…

************************************************************

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *

* ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง *


 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์­ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์­อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) **คุ้มครองตั้งแต่อายุ 1–75 ปี เท่านั้น**

หมายเหตุ : กรณีที่ลูกค้าอายุตั้งแต่ 76 -80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของ วงเงินความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตและ ค่ารักษาพยาบาล  (*** อายุ 81 ปีขึ้นไม่รับคุ้มครอง ***)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์¬ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าชาวต่างชาติ ที่จะต้องทำวีซ่าเข้าประเทศฮ่องกง (ในตามโปรแกรมเท่านั้น)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • ท่านจะต้องชำระเงินค่ามัดจำ จำนวน 6,000 บาท/ท่าน ภายใน 48 ชั่วโมง หรือตามวันที่กำหนดให้ หลังจากที่ได้ทำการจอง พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • ท่านจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามวันที่กำหนดให้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เช่น สายการมีการขึ้นภาษีน้ำมันหรือภาษี สนามบิน ฯลฯ
 • เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่ สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
 • เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขายสินค้าบริการ จากบริษัทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

1) ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง (Passport)

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน

1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr./Mrs./Miss. (กรณีที่มี ชื่อชั้นยศ/ทางตำรวจ/ทหาร (และต้องการระบุ) เป็นต้น

1.3 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้นๆอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาทัวร์ประเภทใด

1.4 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้โดยสารและผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

*** ลูกค้าท่านใดมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้า เมืองจีน บริษัทฯ ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็นวีซ่ากรุ๊ปให้ได้ และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่ม พาสปอร์ตอยู่แล้ว กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด ***

2.) ความผิดพลาดในข้อ 1.1–1.4 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.4 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3.) กรณีที่ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไขและข้อ

กำหนดทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


 

 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • เมื่อทำการชำระเงินค่ามัดจำหรือยอดเต็มแล้ว กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตามไม่สามารถ

ขอคืนเงินมัดจำได้และจะต้องเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิเช่นค่าวีซ่า, ค่าการันตีห้องพัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ตามจริง

 • กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 10 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าตั๋วเต็มราคา
 • กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 3 วันทำการ หรือ NO SHOW ในวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการไม่คืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

 • เมื่อท่านได้ตกลงชำระเงินไม่ว่ามัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว

หมายเหตุ : เงื่อนไขสำคัญที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง

 1. สำหรับท่านที่ประสงค์จะระบุที่นั่ง (เลือกที่นั่งถูกใจ PICK A SEAT) ต้องติดต่อที่ เคาร์ตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง และชำระค่าระบุที่นั่งด้วยตนเอง
 2. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านยางพารา ร้านจิวเวอรี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าว จะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม และ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 3. คณะเดินทางจำเป็นต้องมีขั้นนต่ำ 15 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอย่าเพิ่งคอนเฟิร์มลางาน

 1. เนื่องจากการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน

สิทธิ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ

 1. กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้วหากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออกและเข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ตของท่านชำรุด เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบินหรือเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออกและเข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 15-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็นสำคัญ

 1. ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป – กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ
 2. เกี่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน อย่างที่ดีสุด
 3. กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋วรีฟันได้ หมายถึง เรียกเงินคืนได้บางส่วน) ผู้เดินทางจำเป็นจะต้องรอรีฟันตามระบบของสายการบินเท่านั้น
 4. ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ อาจอยู่คนละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบการจัดการของโรงแรม
 5. โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
 6. กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
 7. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้วบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง

กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่

พำนักอยู่ในประเทศไทย

ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง,

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน

การเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว อาจไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด